The Sun Dynasty
June 20, 2008

www.chukdoos.com

The great rulers of Sun Dynasty – Vivasvant, Akash, Manu, Ikshvaku, Kukshi, Vikukshi, Bana, Anaranya, Prithu, Trishanku, Dhundumara, Mandhata, Sushandi, Dhruvasandhi, Bharata, Asita, Sagara, Asmanjya, Amshuman, Dilip, Bhagirath, Kakutstha, Raghu, Pravridda, Shankana, Sudarshana, Agnivarna, Shigragha, Maru, Prashushruka, Ambarisha, Nahusa, Yayati, Nabhaga, Aja, Dasaratha, Rama. 

In the lineage of this dynasty is the Ikshvaku dynasty & the Raghuvamsha.  The Sun dynasty spanned from 1700 BC to 1500 BC

Advertisements